Β΄ Κατανομή από τους ΚΑΠ του έτους 2023 σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 34048/21-04-2023 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Β΄ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους”. 

Συγκεκριμένα, επί της Απόφασης αναφέρεται η κατανομή, συνολικού ποσού 28.050.000,00 €, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, το οποίο ποσό αποδίδεται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.