Β΄ Κατανομή από τους ΚΑΠ του έτους 2022 σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 29765/10-05-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Β΄ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους”.

Συγκεκριμένα, επί της Απόφασης αναφέρεται η κατανομή, συνολικού ποσού 28.050.000,00 €, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, το οποίο ποσό αποδίδεται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.