Α Κύκλος Κινητικότητας Έτους 2023 – Β΄στάδιο Ελέγχου και Έγκρισης αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων

Δημοσιεύθηκε, η υπ΄αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 1183 /οικ.4437/15.03.2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Α΄κύκλος κινητικότητας έτους 2023 – δεύτερο στάδιο ελέγχου και έγκρισης αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων”.

Με την ανωτέρω εγκύκλιο, γνωστοποιείται οτι δικαίωμα συμμετοχής στον Α΄ κύκλο κινητικότητας έτους 2023 έχουν όσοι φορείς έχουν προβεί έως και τις 13/03/2023 στην πρωτογενή υποβολή αιτημάτων, αφού έχουν προηγουμένως ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες ενέργειες.

Ειδικότερα, επισημαίνεται πως, οι φορείς θα πρέπει να έχουν προβεί στην έκδοση της δημοσιευτέας πράξης αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες του π.δ. 85/2022 και στην αναπροσαρμογή των ψηφιακών οργανογραμμάτων και των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων.

Το δεύτερο στάδιο ελέγχου και έγκρισης των αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων, ολοκληρώνεται έως και τις 23/03/2023.