Α.Α.Δ.Ε: Mη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 6137/24-10-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. Α.1163/24-10-2023 Απόφαση του Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσδίων Εσόδων, με θέμα την “Τροποποίηση του άρθρου 11 της υπό στοιχεία
ΠΟΛ 1274/27.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύει» (Β’ 3398).”.