Α.Α.Δ.Ε: Οδηγίες για ένταξη παγίων και μεταβλητών τελών χαρτοσήμου στο e-Παράβολο

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. Ε. 2044 /04-07-2023 Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα την “Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την ένταξη παγίων και μεταβλητών τελών χαρτοσήμου στην ψηφιακή εφαρμογή e-Παράβολο.”.

Σύμφωνα με την ως άνω Εγκύκλιο, από τις 10/7/2023 και εφεξής τα τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται στην Εγκύκλιο καταβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω του e-Παράβολο και δεν θα εξοφλούνται μέσω επίσκεψης στις Δ.Ο.Υ.