Αυτόματη διαγραφή μη τακτικού προσωπικού από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου μετά την πάροδο 20 ημερών από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης / θητείας

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/ 896 /οικ.8743 – 31.5.2022  Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Αυτόματη διαγραφή μη τακτικού προσωπικού από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου μετά την πάροδο 20 ημερών από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης / θητείας».

Σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο, η λειτουργία της αυτόματης διαγραφής θα ξεκινήσει από 15.06.2022.