Ασφάλιση Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 67 – 522233 – 15/12/2021 Εγκύκλιος του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), με θέμα: «Ασφάλιση των μαθητευόμενων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4763/2020», στην οποία περιγράφονται/αναλύονται οι διαδικασίες για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των μαθητευόμενων, την καταβολή και τις προθεσμίες των εισφορών τους και τις ΑΠΔ.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) “Εργοδότες δύνανται να είναι φορείς του Δημόσιου Τομέα, και ΝΠΙΔ”.