ΑΣΕΠ: Τροποποίηση της Διαδικασίας επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό και με διαγωνισμό πριν από την προκήρυξη του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

Δημοσιεύθηκαν, σε ΦΕΚ Β’ 2308/11-05-2022, οι υπ’ Αριθμ. 10522/01/2022/05-05-2022 και Αριθμ. 10524/01/2022/05-05-2022 Αποφάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), που αφορούν στην Τροποποίηση της Διαδικασίας επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό και με γραπτό διαγωνισμό κατά τη μεταβατική περίοδο πριν από την προκήρυξη του πανελλήνιου γραπτού Διαγωνισμού, αντιστοίχως.

Συγκεκριμένα:

«Για τη διενέργεια της εξέτασης των υποψηφίων με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων, ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. συγκροτεί Ειδική Επιτροπή, τριμελή ή πενταμελή, η οποία τελεί υπό την εποπτεία της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) και έχει την ευθύνη της έγκρισης για ειδική εξέταση και της οργάνωσης της εξέτασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα του γραπτού  Διαγωνισμού. Η Ειδική Επιτροπή αποτελείται από ένα τουλάχιστον μέλος του Α.Σ.Ε.Π., που ορίζεται Πρόεδρος, και από τακτικούς Υπαλλήλους του δημόσιου τομέα που διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία».