ΑΣΕΠ: Τροποποίηση της κανονιστικής Απόφασης «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό Διαγωνισμό»

Δημοσιεύτηκε, σε ΦΕΚ Β’ 5701/7-11-2022, η υπ’ Αριθμ. 23727/3-11-2022 Απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), που αφορά στην Τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό Διαγωνισμό.