ΑΣΕΠ: Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 1320/21-03-2022, η υπ’ Αριθμ. 52/16-03-2022 Απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), που αφορά τη Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό.

Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός για την πλήρωση των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.) των Φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021, διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. μια τουλάχιστον φορά κάθε δύο (2) έτη.