ΑΣΕΠ: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της Προκήρυξης 13Κ/2021

Σε συνέχεια της Προκήρυξης 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 66/31.12.2021 τεύχος ΑΣΕΠ), δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 91152/30.12.2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία γνωστοποιείται ότι εκδόθηκαν οι οριστικοί πίνακες διοριστέων, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468) θέσεων τακτικού προσωπικού, διαφόρων κλάδων/ ειδικοτήτων, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι Φορείς όπως προβούν άμεσα στο διορισμό των επιτυχόντων από τα αρμόδια προς διορισμό όργανα. Μετά την έκδοση των πράξεων διορισμού, καλούνται όπως αποστείλουν στο ΑΣΕΠ τα αντίγραφα των σχετικών πράξεων ανάληψης υπηρεσίας τους (παρ. 4 άρθρο 25 του Ν.4765/2021).