Αρ. Πρωτ.:29470/ 24-04-2012 , Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. μετά την ισχύ των Ν. 4024/2011 και 4052/2012.

3/05/2012

Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. μετά την ισχύ των Ν. 4024/2011 και 4052/2012.