Αρμοδιότητες Αντιδημάρχου

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 110822/27-12-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά την οποία προσκομίζονται πληροφορίες και διευκρινίσεις  σχετικά με τον ορισμό του αντιδημάρχου και της άσκησης των αρμοσιοτήτων τους κατά την θητεία τους.

Σύμφωνα με την ως άνω Εγκύκλιο, οι Σχολικές Επιτροπές, που δεν έχουν προϋπολογισμό και τα νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν καταργούνται, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 5056/23, ενώ στην περίπτωση κατάργησης των νομικών προσώπων διαδημοτικού χαρακτήρα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 30, παρ. 2 του ν. 5056/2023, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτά δήμοι δικαιούνται έναν παραπάνω αντιδήμαρχο. Ο Δήμαρχος επίσης  στους αντιδημάρχους οι οποίοι προσαυξάνονται αριθμητικά στην  παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, επειδή καταργούνται τα νομικά πρόσωπα, δεν είναι καταναγκαστικό έργο να τους  αναθέσει μόνο αρμοδιότητες σχετικά με το αντικείμενο των καταργημένων νομικών προσώπων και ο ορισμός των αντιδημάρχων της κατηγορίας αυτής λαμβάνει χώρα, δίχως να απαιτείται η έκδοση της διαπιστωτικής πράξης κατάργησης των νομικών προσώπων από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.