Αρμοδιότητα των Υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας η αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Α.Π. : 57759 – 12/9/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων λόγω COVID-19”.