Αριθ. Πρωτ.: 44731/27-06-2012 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

18/11/2012

Επικαιροποίηση Εγκυκλίου “Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. μέχρι την ισχύ των Ν. 4024/2011 και 4052/2012.”