Αριθ. Πρωτ.:2480/ 02-10-2012 ΚΕΔΕ για τη δημιουργία τοπικών τουριστικών δικτύων.

18/11/2012

Κ.Ε.Δ.Ε – Επιτροπή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Τουρισμού για τη δημιουργία τοπικών τουριστικών δικτύων.