Αριθ. Πρωτ.: 19957/ 25-05-2012 Υπουργείου Εσωτερικών για βαθμολογική κατάταξη του προσωπικού των Ο.Τ.Α.

12/06/2012

Βαθμολογική κατάταξη του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των Ο.Τ.Α.