Αριθ. Πρωτ.: 18775/ 23-05-2012 Υπουργείου Εσωτερικών και Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΣ Γ 1173728 ΕΞ 2011/ 19-12-2011 Υπουργείου Οικονομικών.

11/06/2012

Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διακοπή εργασιών των Κοινοτήτων – Δήμων – Ν.Α. – Κρατικών Περιφερειών, που καταργήθηκαν ή συγχωνεύτηκαν με τις διατάξεις του ν. 3852/2010.