Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ.10469/819/ 16-05-2012 Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

22/05/2012

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του ν.4075/2012 “Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις”.