Αριθ.Πρωτ.: οικ. 44048 Υπουργείο Εσωτερικών

22/11/2012

Κινητικότητα υπαλλήλων δημοσίου τομέα – Άμεση καταγραφή υπηρεσιακών αναγκών σε προσωπικό.