Αριθ. Πρωτ.: οικ.29054/12/01-10-2012 Υπουργείου Εσωτερικών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. αριθ. 131/2006.

19/11/2012

Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. αριθ. 131/2006 (ΦΕΚ 143 Α’). “Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης. Παροχή διευκρινίσεων”.