Αριθ. Πρωτ.: οικ. 2/70914/0026/28-09-2012/ Υπουργείου Οικονομικών για την κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

18/11/2012

Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.