Αριθ. Πρωτ.: οικ.19077/ 15-05-2012 Υπουργείο Εσωτερικών για εφαρμογή διατάξεων παρ. 4 άρθρου 28 ν. 2190/1994.

18/05/2012

Εφαρμογή διατάξεων παρ. 4 άρθρου 28 ν.2190/1994 όπως ισχύει.