Αριθ. Πρωτ.:ΔΠΕΙΣ Α 1075209 ΕΞ 2012/ 11-05-2012 Υπουργείο Οικονομικών για κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012.

18/05/2012

Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012 ΦΕΚ 86 Α / 11.04.2012 για πληρωμές ενισχύσεων στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.