Αριθμ. Πρωτ.: 594, Υπουργείο Εσωτερικών

08/01/2013

Απόδοση στους Δήμους της χώρας, ποσού, ύψους 16.427.716,14 €, έναντι της δόσης έτους 2013 στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3756/2009.