Αριθμ. Πρωτ.: 28944 / 20-04-2012 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για πληροφορίες – επισημάνσεις σχετικά με τις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεις.