Αριθμ. Πρωτ.:28253/ 12-04-2012 Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης για κράτηση (3%) υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.

10/05/2012

Κράτηση (3%) υπέρ Μ.Τ.Π.Υ (αρθ. 22 του Π.Δ. 422/81) στις δαπάνες οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας.