Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.27040 /1798 Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

21/11/2012

Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.