Απόφαση:2/5091/0026/ 25-05-2012 Υπουργού Οικονομικών για καθορισμό δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών.

13/06/2012

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ’ απόκτηση χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών.