Απόφαση 8602 22/03/2012 Υπουργού Εσωτερικών για επιχορήγηση Δήμων από τους Κ.Α.Π προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων.

18/04/2012

Επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 με ποσό 140.587.013,69 ευρώ, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2012.