Απόφαση 4320 – 02/02/2012,υπουργού εσωτερικών

29/02/2012

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 74712/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β’) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (μηνιαία οικονομικά στοιχεία Ο.Τ.Α)