Απόφαση 22634/ 11-06-2012 Υπουργού Εσωτερικών για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου του συνολικού χρέους της Περιφέρειας που προβαίνει σε δανεισμό, ως ποσοστού των συνολικών εσόδων της.

26/06/2012

Καθορισμός του ανώτατου ορίου του συνολικού χρέους Περιφέρειας που προβαίνει σε δανεισμό, ως ποσοστού των συνολικών εσόδων της.