Απόφαση 2159(2011) χετ1142/ 27-04-2012 Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τροποποίηση της οριζόντιας πράξης “Υποστήριξη των Δήμων και των Περιφερειών”.