Απόφαση 20470/ 15-06-2012 Υπουργού Εσωτερικών για κατανομή ορισμένου ποσού στους Δήμους και σε Συνδέσμους αυτών.

01/07/2012

Κατανομή ποσού ύψους 18.400.000,00 ευρώ στους Δήμους και Συνδέσμους αυτών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΕ 055, ενάριθμος 2003ΣΕ05500005).