Απόφαση 2/45938/0022/ 13-06-2012 Υπουργού Οικονομικών.