Απόφαση 2/35897/ΓΔΔΕ/ 30-04-2012 Υπουργού Οικονομικών για συγκρότηση ελεγκτικών κλιμακίων σχετικά με την τήρηση των προϋποθέσεων της αρ.2/21967/0094/13-03-2012 εγκυκλίου.

14/05/2012

Σύσταση – Συγκρότηση Ελεγκτικών Κλιμακίων για τον έλεγχο φορέων σχετικά με τη διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων της αρ. 2/21967/0094/13-03-2012 εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.