Απόφαση 17198/ 2-05-2012 Υπουργού Εσωτερικών για συμπληρωματική επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 276.931,25 ευρώ από τους Κ.Α.Π. έτους 2012.