Απόφαση 10807 22/03/2012 Υπουργείου Εσωτερικών για έναρξη δοκιμαστικής λειτουργείας του κεντρικού κόμβου διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των Ο.Τ.Α.

18/04/2012

Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του κεντρικού κόμβου διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των Ο.Τ.Α και προαπαιτούμενες ενέργειες Δήμων.