Απόφαση 1060 3/03/2012 Υπουργού Οικονομικών για τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης Φ.Α.Π νομικών προσώπων έτους 2012.

20/04/2012

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2012.