Απόφαση ΦΕΚ 1399 τ.Β/ 27-04-2012 αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α’/02-02-2012) όπως ισχύει.

11/05/2012

Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α’/02-02-2012) όπως ισχύει.