Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/ 23-04-2012 Υφυπουργού Διοικ. Μεταρ. & Ηλεκτρον. Διακυβερ. για ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο.

11/05/2012

Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο.