Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με την επιχορήγηση 54 εκατ. ευρώ σε δήμους της χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 44489 – 14/06/2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους”.

Εγκρίθηκε, η επιχορήγηση συνολικού ποσού έως 54.005.992,10€ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/72150/ΔΠΓΚ/18.05.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Η διαδικασία της ανωτέρω εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, ολοκληρώνεται στις 30.6.2021.