Απόφαση της Α.Α.Δ.Ε. για τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2452-09/06/2021 η υπ’ Αριθμ. Α. 1128- 07/06/2021 Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τίτλο: “Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.