Απόφαση οικ.2/16519/0022 (ΦΕΚ 465/Β/24-2-2012)

 01/03/2012

Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/A΄/27−10−2011).