Απόφαση Δ.Σ. για τον κρατικό Προϋπολογισμό.

17/11/2012

Απόφαση Δ.Σ. για τον κρατικό Προϋπολογισμό, διαθεσιμότητα υπαλλήλων Ο.Τ.Α. και το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α.