Απόσπαση Eθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/184/1941/01-02-2024Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ +ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ “.

Με βάση την ως άνω Εγκύκλιο, οι προθεσμίες υποβολής είναι οι εξής: 26/02/2024 και  25/03/2024.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να διαβιβαστούν στη Μ.Ε.Α. Ε.Ε. τουλάχιστον 6 εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της ανάλογης προθεσμίας, ούτως ώστε να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους εάν κριθεί απαραίτητο, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους στις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.