Απόδοση Εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του 2023 ( ΙΒ΄Κατανομή)

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 104277/04-12-2023 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την ” Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, σε όλους τους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΙΒ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023.”.

Συγκεκριμένα, επί της Απόφασης αναφέρεται η κατανομή συνολικού ποσού 125.000.000,00€, το οποίο αποδίδεται ως δωδέκατη (ΙΒ’) τακτική επιχορήγηση έτους 2023 από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».