Απόδοση Εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του 2023 (Θ’ Κατανομή)

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 73695 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών , με θέμα την “Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Θ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023”.

Συγκεκριμένα, επί της Απόφασης αναφέρεται η κατανομή συνολικού ποσού 125.000.000,00€, το οποίο αποδίδεται ως ένατη (Θ’) τακτική επιχορήγηση έτους 2023 από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».