Απόδοση Εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του 2023(Ζ’ Κατανομή)

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.59980/13-07-2023 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την  “Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ζ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023”.

Συγκεκριμένα, επί της απόφασης αναφέρεται, “η Κατανομή στους Δήμους της χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικού ποσού 125.000.000,00 €, το οποίο αποδίδεται ως τρίτη (Ζ’) τακτική επιχορήγηση έτους 2023, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους”.