Απόδοση Εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του 2023(ΣT’ Κατανομή)

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ.Πρωτ 54713/20-06-2023 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΣΤ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023. “

Συγκεκριμένα, επί της Απόφασης αναφέρεται η κατανομή συνολικού ποσού 125.000.000,00€, το οποίο αποδίδεται ως έκτη (ΣΤ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2023 από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».